น้ำตาล เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมบุกเบิกการสร้างรากฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของประเทศไทย สร้างรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศ (ผลผลิตของน้ำตาลทราย 2 ใน 3 ส่งออกไปต่างประเทศ) มากกว่า 40,000 ล้านบาท / ปี และเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญกับชุมชนในท้องถิ่น ภูมิภาคและสังคมไทยมาอย่างช้านาน บริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2517 ในนามของ บริษัท โรงงานน้ำตาลไทย จำกัด ปัจจุบัน บริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี จำกัด ได้ขยายกิจการพร้อมทั้งขยายธุรกิจไปยังธุรกิจด้านพลังงานทดแทน โดยเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการผลิตเอทานอล เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน ภายใต้ชื่อ บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกัด และธุรกิจผลิตไฟฟ้า บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอเอนเนอร์ยี จำกัด


ก้าวใหม่ : ก้าวที่กล้าเพื่อการเปลี่ยนแปลง

        • 2548 ซื้อกิจการโรงงานน้ำตาลทรายแดง / จัดตั้ง บริษัท น้ำตาลไทยท่าเรือ จำกัด ซึ่งมีกรรมวิธีการผลิตที่คงไว้ซึ่งภูมิปัญญาแบบพื้นบ้าน ซึ่งต่อมาในปี 2554 ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ไทยซูการ์ มิล กรุ๊ป จำกัด

        • 2549 จัดตั้ง บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายเอทานอล รวมทั้งเริ่มโครงการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ (ตราฟ้าประทาน)

        • 2550 จัดตั้ง บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอเอนเนอร์ยี จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (VSPP :Very Small Power Producer) โดยใช้วัตถุดิบ (น้ำกากส่า) ที่เหลือจากการผลิตเอทานอลไปใช้ประโยชน์

        • 2555 จัดตั้ง บริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจน้ำตาลทราย และส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง

        • 2555 จัดตั้ง บริษัท ทีเอสเอ็ม เพาเวอร์ จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (VSPP :Very Small Power Producer) โดยใช้กากอ้อย ที่เหลือจากการหีบอ้อยผลิตน้ำตาลเป็นวัตถุดิบ

        • 2555 จัดตั้ง บริษัท ไทยกาญจนบุรี เพาเวอร์ จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (VSPP :Very Small Power Producer) โดยใช้วัตถุดิบกากอ้อย ที่เหลือจากการหีบอ้อยผลิตน้ำตาลไปใช้ประโยชน์


คณะกรรมการและผู้บริหาร

         นางยุพา ว่องวัฒนะสิน                             ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ

         ดร.กนกวรรณ ว่องวัฒนะสิน                    ประธานกรรมการ

         นายบัณฑิต ว่องวัฒนะสิน                       รองประธานกรรมการ

         นายนพพร ว่องวัฒนะสิน                         กรรมการผู้จัดการ

         นายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน                         รองกรรมการผู้จัดการ

         นายชายันต์ ประวาลปัทม์กุล                    รองกรรมการผู้จัดการ

HTML5 Icon

HTML5 Icon

HTML5 Icon

HTML5 Icon