บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกัด (Thai Sugar Ethanol Co., Ltd.)

 

         ผลิตเอทานอลคุณภาพสูง เพื่อจำหน่ายให้กับบริษัทค้าน้ำมันในประเทศ เช่น ปตท. / เชลล์ / เชฟรอน และบางจาก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพลังงานทดแทนและสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงให้กับระบบเศรษฐกิจพลังงานของไทย รวมทั้งการจำหน่ายเพื่อการส่งออกให้กับผู้ซื้อต่างประเทศอีกด้วย

 

         กลุ่มบริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้พลังงาน     ทดแทนและการสนองตอบต่อนโยบายการแก้ไขปัญหาพลังงานและระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้จัดตั้งบริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกัด เพื่อผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาล โดยมีกำลังการผลิตเอทานอล 100,000 ลิตร/วัน และได้เปิดดำเนินการผลิตมาตั้งแต่มีนาคม 2550    

         ในการผลิตเอทานอลนั้น มีผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ เป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าชีวภาพ และเป็นระบบต่อเนื่องสำหรับการจัดการน้ำเสียของโรงงาน ที่อาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเกิดกลิ่นรบกวนต่อชุมชนโดยรอบ

 

 


HTML5 Icon

HTML5 Icon