บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี (2012) จำกัด (TSM Bio Energy (2012) Co.,Ltd.)

 
       
 


   
 

        ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมา  VSPP : Very Small Power Producer ตามนโยบายของกระทรวงพลังงานโดยนำเอาก๊าซชีวภาพมาผลิตกระแสไฟฟ้า

        บริษัท ดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ขนาดกำลังการผลิต 8,000 กิโลวัตต์/ชั่วโมง โดยซื้อก๊าซชีวภาพมาจากโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพของโรงงานบริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี จำกัด 

         

 


HTML5 Icon

HTML5 Icon