บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี (2012) จำกัด (TSM Bio Energy (2012) Co.,Ltd.)

        ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมา  VSPP : Very Small Power Producer ตามนโยบายของกระทรวงพลังงานโดยนำเอาก๊าซชีวภาพมาผลิตกระแสไฟฟ้า

        บริษัท ดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ขนาดกำลังการผลิต 8,000 กิโลวัตต์/ชั่วโมง โดยซื้อก๊าซชีวภาพมาจากโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพของโรงงานบริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี จำกัด 

 

          TSMB (2012) จะซื้อก๊าซชีวภาพมาจากโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพของ TSMB ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกันโดยส่งผ่านท่อเข้าสู่ระบบบำบัดก๊าซชีวภาพซึ่งประกอบด้วยถังบำบัดก๊าซชีวภาพจำนวน 3 ถัง ซึ่งจะทำการลดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S หรือ ก๊าซไข่เน่า) ภายใต้กระบวนการบำบัดทางชีวภาพ ซึ่งเชื้อจุลินทรีย์จะกินก๊าซไฮดรอเจนซัลไฟด์ที่อยู่ในก๊าซชีวภาพ โดยมีการเติมสารอาหารให้กับเชื้อ ได้แก่ ปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยสูตร มูลไก่ และมีการปรับสภาพความเป็นกรดด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 

          ระบบบำบัดก๊าซชีวภาพของ TSMB (2012) จะสามารถบำบัดก๊าซชีวภาพได้รวม 3,000 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง จากนั้นจะถูกส่งเข้าระบบลดความชื้นเพื่อลดความชื้นให้ต่ำกว่า 80% (ปัจจุบันมีระบบลดความชื้นจำนวน 3 ชุด กำลังการผลิตรวม 3,000 ลูกบาศก์เมตร-ต่อชั่วโมง) แล้วจึงส่งเข้าสู่กระบวนการผลิตไฟฟ้า โดยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 2 MW จำนวน 3 เครื่อง เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าต่อไป

 


HTML5 Icon

HTML5 Icon