บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี (2012) จำกัด (TSM Bio Energy (2012) Co.,Ltd.)

          TSMB (2012) จะซื้อก๊าซชีวภาพมาจากโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพของ TSMB ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกันส่งเข้าสู่กระบวนการผลิตไฟฟ้า
โดยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด
2 MW จำนวน 3 เครื่อง เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าต่อไป

 


HTML5 Icon

HTML5 Icon