บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี จำกัด (TSM Bio Energy Co., Ltd.)

 

          ในการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจะต้องใช้ก๊าซที่เกิดขึ้นจากบ่อหมักก๊าซ เพื่อส่งเข้าเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า น้ำกากส่าที่ใช้ในการหมักปัจจุบันจะทำการขนส่งมาจากบริษัทน้ำตาลไทยเอทานอล (TSE)  และนำมาเก็บไว้ในบ่อเก็บน้ำกากส่า

          ในการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ จะนำน้ำกากส่า จากบ่อพักมาที่บ่อหมักก๊าซชีวภาพ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน
2 บ่อ บ่อละ 25,000 ลูกบาศก์เมตร โดยจะทำการผลิตก๊าซด้วยระบบ
Modified Covered Lagoon Digester ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูง มีความเหมาะสมสำหรับน้ำกากส่าที่มีความเข้มสูง

          ภายในบ่อก๊าซชีวภาพจะออกแบบให้มีการกวนอย่างทั่วถึง โดยมีการวางท่อกระจายน้ำเสียกระจายทั่วบ่อ ป้องกันการสะสมของตะกอน และสามารถควบคุม เดินระบบได้ง่ายและ
มีประสิทธิภาพกว่าระบบโดยทั่วไปจากระบบที่ออกแบบข้างต้นจะผลิตก๊าซชีวภาพได้ประมาณ 45,000 ลบ.ม./วัน เพื่อนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าจำหน่ายให้กับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โดยมีกำลังการผลิต 2MW/ชั่วโมง หรือจำหน่ายก๊าซให้แก่บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี (2012) จำกัด เพื่อนำไปผลิตก๊าซต่อไป

          ทั้งนี้ น้ำกากส่าส่วนที่ผ่านระบบ Modified Covered Lagoon Digester จะเป็นน้ำที่ได้ผ่านการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่เจือปนมาไปใช้ประโยชน์ในการผลิตก๊าซชีวภาพ และโดยประสิทธิภาพของระบบจะทำให้มีการย่อยสลายสมบูรณ์ และไม่มีโอกาสที่จะเกิดกลิ่นอีกต่อไป โดยน้ำส่วนนี้จะถูกส่งไปเก็บที่บ่อรองรับน้ำเสีย เพื่อนำไปกำจัดหรือ ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

 

 


HTML5 Icon

HTML5 Icon