ไฟฟ้า (Electricity)

 
           ปัจจุบัน ประเทศไทยต้องนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นจำนวนเงินหลายแสนล้านบาท และมีแนวโน้มความต้องการสูงขึ้นเรื่อยๆ พลังงานที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เป็นพลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิลซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป เป็นสาเหตุของปัญหาภาวะเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน เพื่อลดการนำเข้าเชื้อเพลิงพลังงานและสร้างแหล่งพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน  
ดังนั้น เราจึงใช้น้ำกากส่าซึ่งเป็นของเสียจากการผลิต
เอทานอลมาผลิตก๊าซชีวภาพ (มีเทน) และนำก๊าซมีเทน
มาผลิตกระแสไฟฟ้าและจำหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 
 
 
 
เอทานอล (Ethanol)
 

ลักษณะ
            
เอทานอลเป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นพลังงานสะอาด ผลิตจากกระบวนการหมัก (Fermentation)     พืชทุกชนิดที่มีแป้งหรือน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ของพืชบางชนิด เช่น กากน้ำตาลที่ได้มาจากอ้อยในอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล     เอทานอล มีลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี และมีกลิ่นหอม

คุณสมบัติพิเศษ
            
เอทานอล เป็นเชื้อเพลิงที่ได้จากการย่อยสลายแป้งและน้ำตาลด้วยเอสไซม์ ในการใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์เบนซิน ต้องทำการกลั่นเอทานอลจนมีความบริสุทธิ์สูงถึงร้อยละ 99.5 % จึงสามารถนำไปผสมกับน้ำมันเบนซินเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ได้ 
            โดยกรมธุรกิจพลังงาน ได้ประกาศเรื่องกำหนดลักษณะและคุณภาพของเอทานอลแปลงสภาพ ในอัตราไม่ต่ำกว่า     99.0 %

 
 


HTML5 Icon

HTML5 Icon