ไฟฟ้า (Electricity)

 
           ปัจจุบัน ประเทศไทยต้องนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นจำนวนเงินหลายแสนล้านบาท และมีแนวโน้มความต้องการสูงขึ้นเรื่อยๆ พลังงานที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เป็นพลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิลซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป เป็นสาเหตุของปัญหาภาวะเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน เพื่อลดการนำเข้าเชื้อเพลิงพลังงานและสร้างแหล่งพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน  
ดังนั้น เราจึงใช้น้ำกากส่าซึ่งเป็นของเสียจากการผลิต
เอทานอลมาผลิตก๊าซชีวภาพ (มีเทน) และนำก๊าซมีเทน
มาผลิตกระแสไฟฟ้าและจำหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 
 
 
 
เอทานอล (Ethanol)