ธุรกิจน้ำตาล
บริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี จำกัด (Thai Sugar Mill Co., Ltd.)
ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลพลอยได้ (by products) ทั้งกากอ้อย , กากน้ำตาล , Filter Cake และอื่นๆ ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและการตลาด
Read All
 
 
บริษัท ไทย ชูการ์ มิล กรุ๊ป จำกัด (Thai Sugar Mill Group Co., Ltd.)
ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายแดงชนิดพิเศษ น้ำตาลทรายแดงพื้นบ้าน ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสนองตอบกับความต้องการบริโภคน้ำตาลเพื่อสุขภาพ
Read All
 
 
บริษัท  น้ำตาลไทยอุดรธานี  จำกัด (Thai Udonthani Sugar Mill Co., Ltd.)
ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
Read All
 
 


HTML5 Icon

HTML5 Icon

HTML5 Icon

HTML5 Icon