ธุรกิจพลังงาน

บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกัด (Thai Sugar Ethanol Co., Ltd.)
ผลิตเอทานอลคุณภาพสูง เพื่อจำหน่ายให้กับบริษัทค้าน้ำมันในประเทศ เช่น ปตท. / เชลล์ / เชฟรอน และบางจาก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพลังงานทดแทนและสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงให้กับระบบเศรษฐกิจพลังงานของไทย รวมทั้งการจำหน่ายเพื่อการส่งออกให้กับผู้ซื้อต่างประเทศอีกด้วย
Read All
 
 
บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี (2012) จำกัด (TSM Bio Energy (2012) Co.,Ltd.)
ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมา VSPP : Very Small Power Producer ตามนโยบายของกระทรวงพลังงานโดยนำเอาก๊าซชีวภาพมาผลิตกระแสไฟฟ้า
Read All
 
 
บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี จำกัด (TSM Bio Energy Co., Ltd.)
ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน โดยนำเอากากส่าที่เหลือจากการผลิตเอทานอลไปใช้ประโยชน์เพิ่มมูลค่า โดยใช้เป็นวัสดุในการผลิตระบบก๊าซชีวภาพเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า
Read All
 
 
บริษัท ไทยกาญจนบุรี เพาเวอร์ จำกัด (Thai Karnchanaburi Power Co., Ltd)
ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทในเครือตามโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ตามนโยบายกระทรวงพลังงาน โดยนำเอากากอ้อยจากโรงงานน้ำตาลไทยกาญจนบุรีซึ่งเป็นบริษัทในเครือมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้า
Read All
 
 
บริษัท ไทยอุดรธานี เพาเวอร์ จำกัด (Thai Udonthani Power Co., Ltd.)
ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทในเครือตามโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ตามนโยบายกระทรวงพลังงาน โดยนำเอากากอ้อยจากโรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีซึ่งเป็นบริษัทในเครือมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้า
Read All
 
 


HTML5 Icon

HTML5 Icon

HTML5 Icon

HTML5 Icon